Facebook Youtube ePUAP

Wpis i wykreślenie z RDR

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

(dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych)

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy

Nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 /Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno/.


Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.


Miejsce złożenia wniosku:

-  osobiście w sekretariacie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno;
-  za pośrednictwem poczty, na adres Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno;

Miejsce odbioru zaświadczenia:

W sekretariacie KZGRL
- osobiście – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;
- przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu;
Za pośrednictwem poczty.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Termin odpowiedzi:

Wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
Wydanie zaświadczenia do 7 dni.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm. ). 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.). 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 1297). 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021 poz. 162 ze zm.). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 9 (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). 
Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).


Dodatkowa informacja:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Związek informuje o konieczności sporządzania sprawozdań rocznych, które podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane przekazywać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (w przypadku KZGRL Zarządowi Związku Międzygminnego) zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1297).

2. Zgodnie z art. 9n ust. 6 ww.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli odpady komunalne nie były odbierane, przedsiębiorca wpisany do Rejestru Dzielności Regulowanej jest zobowiązany do złożenia sprawozdania zerowego.

3.Sprawozdanie przekazywane jest za  pośrednictwem  Bazy danych   o produktach   i   opakowaniach   oraz   o gospodarce odpadami.

4. Sprawozdanie roczne przekazywane jest w terminie do 31 stycznia.

5. Niezłożenie ww. sprawozdania w ustawowym terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 9x ust.1 pkt 5  ww. ustawy.

6. Sprawozdanie  przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dla każdej gminy, z której zostały odebrane odpady od właścicieli nieruchomości.

Pliki do pobrania