Facebook Youtube ePUAP

Odpady odbierane z nieruchomości

Odpady zmieszane

Nieruchomość należy wyposażyć w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych od momentu przebywania na niej mieszkańców lub pracowników. Również od tego momentu właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć deklarację określającą wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działaności Regulowanej.

Pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych powinien być w kolorze innym, niż worki do segregacji odpadów i pojemnik na BIO. Nie może to być zatem pojemnik w kolorach: niebieskim, żółtym, zielonym, białym i brązowym. Oprócz tego na pojemniku powinien znajdować się adres nieruchmości, do której przynależy. Szczegółowe wymogi dotyczące pojemnika znajdują się tutaj

Ilość i pojemność pojemników należy dostosować do ilości odpadów powstających na nieruchomości. Odpady spoza pojemika np. dostawione w workach - nie zostaną odebrane.

Pojemniki na odpady zmieszane opróżniane są zgodnie z harmonogramem.

Jak segregować odpady dowiesz się tutaj.

 

Odpady biodegradowalne

Każda nieruchomość, od momentu przebywania na niej mieszkańców lub pracowników musi zostać wyposażona w pojemnik do gromadzenia bioodpadów. Z posiadania pojemnika mogą zostać zwolnieni właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnych, którzy kompostują wszystkie powstające na nieruchomości odpady biodegradowalne w przydomowym kompostowniku... więcej.

Odpady biodegradowalne odbierane z nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach w kolorze brązowym, z napisem BIO oraz z adresem nieruchmości, do której przynależy. Szczegółowe wymogi dotyczące pojemnika znajdują się tutaj

Ilość i pojemność pojemników należy dostosować do ilości odpadów biodegradowalnych powstających na nieruchomości. Nadmiar odpadów zielonych takich jak trawa, liście, czy też duże gałęzie nie mnieszczące się do pojemnika można oddać w PSZOKu.

W pojemnikach odpady bio należy gromadzić luzem lub w workach kompostowalnych.

Pojemniki na odpady biodegradowalne opróżniane są zgodnie z harmonogramem.

Jak segregować odpady dowiesz się tutaj.

Odpady segregowane (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, popiół)

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są następujące odpady segregowane w workach (zabudowa jednorodzinna) lub pojemnikach (zabudowa wielorodzinna):

  • papier (niebieski worek lub pojemnik);
  • szkło (zielony worek lub pojemnik);
  • metale i tworzywa sztuczne (żółty worek lub pojemnik)
  • popiół (szary pojemnik)

 

Jak otrzymać worki do segregacji odpadów:

  • w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady z nieruchomośći;
  • w PSZOKach;
  • w siedzibie KZGRL:
  • jeśli segregujesz odpady po raz pierwszy lub gdy masz zbyt małą ilość worków, wtedy odpady możesz posegregować do dowolnych worków. Pamietaj tylko, aby odpowiednio je oznaczyć - tak aby pracownicy odbierający odpady nie mieli wątpliwości, jaki rodzaj odpadów się w nich znajduje. 

Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe należy w miarę możliwości trwale zgnieść przed umieszczeniem ich w worku lub pojemniku.

Jak segregować odpady dowiesz się tutaj.

         

         

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe

ZBIÓRKI OBJAZDOWE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio z nieruchomości dwa razy w roku podczas tzw. zbiórek objazdowych. Więcej o zbiórkach przeczytasz tutaj.

   

ODBIÓR NA ZGŁOSZENIE              

Na terenie KZGRL działa również system „Elektryczne Śmieci” w ramach, którego mieszkańcy Związku mogą zgłaszać wielkogabarytowe elektroodpady (np. lodówki, pralki, zmywarki) do odbioru. Odbiór ten odbywa się bezpośrednio z domu czy mieszkania i jest bezpłatny. Wystarczy wypełnić formularz internetowy lub zgłosić się telefonicznie pod nr tel.: 572 102 102. 

Kliknij poniżej aby przejść do formularza:

Formularz odbioru dużych elektroodpadów

 

Choinki

Poświąteczna zbiórka żywych choinek trwa od początku stycznia do końca lutego. 

Mieszkańcy w 2024 roku mogą wystawiać choinki zgodnie z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych

Choinkę, a także inne odpady zielone przez cały rok można zawieść do PSZOKu.