Facebook Youtube ePUAP

Zawiadomienie o kontrolach przydomowych kompostowników - Siemowo gmina Gostyń

Zawiadomienie o kontrolach przydomowych kompostowników - Siemowo gmina Gostyń

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniach od 16 maja do 18 maja 2023 r. w miejscowości Siemowo, w gminie Gostyń prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników.


Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.) Zarząd Związku sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w tym kontrolę nieruchomości, których właściciele korzystają ze zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika.

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:
- nie posiada przydomowego kompostownika lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku lub
- uniemożliwia upoważnionej przez Zarząd Komunalnego Związku osobie dokonania oględzin nieruchomości,
wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono niespełnienie przynajmniej jednego z ww. wymagań.

Kontrolę będą prowadzili uprawnieni pracownicy Związku.

                                                                                                            Przewodniczący Zarządu Związku
                                                                                                                   ~ Eugeniusz Karpiński ~