Facebook Youtube ePUAP

Zawiadomienie o kontrolach przydomowych kompostowników.

Zawiadomienie o kontrolach przydomowych kompostowników.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuję, że w dniach  od 5 grudnia do 7 grudnia 2022 r., w miejscowości Gronówko, gmina Lipno prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz.1297 ze zm.) Zarząd Związku sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w tym  kontrolę nieruchomości, których właściciele korzystają ze zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z posiadaniem przydomowego kompostowania. 

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

- nie posiada przydomowego kompostownika lub

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku lub

- uniemożliwia upoważnionej przez Zarząd Komunalnego Związku osobie dokonania oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono niespełnienie przynajmniej jednego z ww. wymagań.

            Kontrolę będą prowadzili uprawnieni pracownicy Związku.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Zarządu Związku

                                                                                  ~ Eugeniusz Karpiński~