Facebook Youtube ePUAP

XLII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

W dniu dzisiejszym odbyło się XLII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Podczas posiedzenia włodarze gmin członkowskich podjęli m. in. trzy uchwały dotyczące:

1)     Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

2)     Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

3)     Określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

W wyniku podjętych uchwał wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za jedną osobę od marca 2022 roku wynosić będzie 33 zł.

Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 1 stycznia 2022 r. wynosić będzie 191 zł za rok.

W wyniku przyjęcia uchwały określającej stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny określono następujące stawki opłaty podwyższonej:

·        70 zł od mieszkańca miesięcznie, od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

·        500 zł / rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Ponadto podjęto uchwały dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024 oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.