Facebook Youtube ePUAP

Od marca 2022 r. zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą NR XLII/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 09 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od marca 2022 roku dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosić będzie 33 zł od mieszkańca miesięcznie.

Blisko 94% kosztów KZGRL (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK) ponoszone jest na rzecz przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego. Usługi realizuje przedsiębiorca, który zaoferował najniższą cenę i najdłuższy termin płatności.

Pozostałe koszty ponoszone są obsługę administracyjną 19 gmin należących do Związku (m in. wynagrodzenia, wynajem pomieszczeń, wyposażenie, usługi pocztowe, materiały biurowe, oprogramowania), oraz na edukację ekologiczną (materiały informacyjno – edukacyjne, kampanie informacyjno – edukacyjne, konkursy ekologiczne, warsztaty edukacyjne, akcje edukacyjne dla mieszkańców).

W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie I-XII 2022, który nie został jeszcze rozstrzygnięty wpłynęły oferty, z których te najkorzystniejsze złożyły następujące firmy:

SEKTOR I – Konsorcjum Firm MZO Leszno Sp. z o.o. i FUH Dominik Zając

SEKTOR II - Konsorcjum MZO Leszno Sp. z o.o. i PGK w Śremie Sp. z o.

SEKTOR III - ZGO - Nova Sp. z o.o.

SEKTOR IV - MZO Leszno Sp. z o.o.

Sektor V - PGK w Śremie i PHU Trans – Kom

W przetargu na utworzenie i prowadzenie 19 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 19 gmin członkowskich KZGRL wartość wszystkich najkorzystniejszych ofert wyniosła 16 837 266,81 zł.

Wyżej wymienione oferty są ofertami najkorzystniejszymi, jednak procedury przetargowe nie są jeszcze zakończone. W ostatnim czasie w dalszym ciągu gwałtownie rosną  koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, a ogłoszone przez Związek przetargi nie mogłyby zostać rozstrzygnięte ponieważ złożone oferty przekraczają zaplanowane w budżecie Zwiazku na ten cel wydatki. Przy czym wpływy do budżetu stanowią opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a Związek nie zarabia w żaden sposób na ponoszonych przez mieszkańcach opłatach, jest Jednostką Samorządu Terytorialnego działającą jak Gmina w oparciu m in. o Ustawę o samorządzie gminnym, Ustawę o finansach publicznych, Ustawę prawo zamówień publicznych. Wnoszona przez mieszkańców opłata zgodnie z przepisami prawa może być przeznaczona wyłącznie na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Istotnym jest również fakt, że z roku na rok wyrzucamy więcej odpadów. Wzrastają więc masy odpadów, które w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty muszą zostać odebrane bezpośrednio z nieruchomości, za pośrednictwem PSZOK, a także innych elementów systemu, jak np.: odbiór leków z aptek.

W tym stanie rzeczy możliwość rozstrzygnięcia przetargów, a następnie zawarcie umów na utworzenie i utrzymanie PSZOK oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a tym samym zapewnienie ciągłości prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie KZGRL możliwe jest tylko poprzez zwiększenie dochodów Związku, czyli ustalenie nowej, wyższej stawki opłaty.