Facebook Youtube ePUAP

Absolutoryjne posiedzenie Zgromadzenia Związku

Absolutoryjne posiedzenie Zgromadzenia Związku

Podczas XLIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, które odbyło się dziś tj. 9.06.2022 r. włodarze gmin będących członkami Związku udzielili absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za 2021 r.

Ponadto, podjęta została m. in. uchwała w sprawie "Przystąpienia do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z siedzibą w Złotowie."

Stowarzyszenie to zajmuje się wsparciem i koordynacją działań w zakresie czynnej ochrony środowiska naturalnego, koordynacją wspólnych działań mających na celu wdrożenie i realizację polskiego prawa wewnętrznego i prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej poprzez wspieranie działalności komunalnych związków międzygminnych, a w szczególności: stworzenie krajowej reprezentacji komunalnych związków międzygminnych wobec polskich i unijnych władz ustawodawczych i administracyjnych oraz organów samorządowych i innych organizacji pozarządowych, upowszechnianie informacji o ich funkcjonowaniu i osiągnięciach.