Facebook Youtube ePUAP

.

.

OD NOWEGO ROKU ZMIANY W SEGREGACJI ODPADÓW.

Od 1 stycznia 2023 roku na terenie gmin będących członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego POPIÓŁ podobnie jak papier, plastik i szkło stanowić będzie osobną kategorię śmieci.  Mieszkańcy nieruchomości popiół z palenisk domowych powinni gromadzić w pojemnikach szarych, które otrzymają od firm odbierających odpady. 

Druga zmiana dotyczy SZKŁA, które od nowego roku, mieszkańcy gromadzić będą w zielonych workach/pojemnikach bez konieczności rozdzielania go na bezbarwne i kolorowe. Uwaga – białe worki będą wykorzystywane do wyczerpania zapasów.

Powyższe zmiany wchodzą w życie na mocy przyjętego przez Zgromadzenie KZGRL regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

POPIÓŁ – od czego zacząć?

HARMONOGRAM

Każda nieruchomość, otrzyma jak co roku harmonogram odbioru odpadów komunalnych, w których uwzględniony został również odbiór popiołu z częstotliwością:

- w okresie grzewczym –  od października do kwietnia, dwa razy w miesiącu,

- poza okresem grzewczym – od maja do września, raz w miesiącu.

POJEMNIK

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia KZGRL, właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) zadeklarowali sposób ogrzewania na paliwo stałe, w większości do końca grudnia, a najpóźniej do KOŃCA STYCZNIA 2023 r. otrzymają bezpłatnie pojemniki do gromadzenia popiołu. Pojemniki zostaną zgodnie z umową ze Związkiem przekazywane przez firmy odbierające odpady, będą też ich własnością, zatem po zmianie operatora odbierającego odpady (wybór w wyniku przetargu na podstawie PZP) pojemniki te mogą być zabrane. Pojemniki oznaczone będą napisem POPIÓŁ i służyć będą do gromadzenia tylko tego rodzaju odpadu.

Do KOŃCA STYCZNIA obowiązywać będzie okres przejściowy na wdrożenie powyższych zmian.

 
Gminy Firma zajmująca się dystrybucją pojemników Sposób dystrybucji:
Krzemieniewo, m. Leszno, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz, Bojanowo, Poniec

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. 

tel.:  65 529 90 96

W miastach: Leszno, Bojanowo, Jutrosin, Rawicz, Poniec, Rydzyna, Miejska Górka i Wilkowice* pojemniki dostarczone będą bezpośrednio do nieruchomości. (*Wilkowice: w związku ze zmianą decyzji MZO, pojemniki należy odbierać u sołtysa.)

W miejscowościach: MARUSZEWO, GOLINA WIELKA, WYDARTOWO PIERWSZE - pojemniki dostarczone będą bezpośrednio do nieruchomości. 

Pozostałe miejscowości: pojemniki należy odbierać u sołtysów.

Istnieje też możliwość odbioru we własnym zakresie: 

Pojemniki będą dostępne w Lesznie przy ul. Saperskiej 23 oraz na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu

Wijewo

Firma Usługowo - Handlowa Dominik Zając

tel.: 65 549 64 50

Pojemniki należy odbierać we Wijewie ul. Wincentego Witosa 52 (PSZOK) w dniach 09.01.2023-21.01.2023 w godzinach:

- poniedziałek 10-18

- wtorek 10-18

- środa 8-16

- czwartek 10-18

- piątek 8-16

- sobota 6-14

Krzywiń, Śmigiel, Gostyń, Krobia, Pępowo, Pogorzela

ZGO NOVA Sp. z o.o.  

tel.: 510 644 553

email: pojemniki@zgo-nova.pl

Pojemniki dostarczone będą bezpośrednio do nieruchomości.

 

Co jeśli, ktoś nie otrzyma pojemnika, a na jego nieruchomości powstaje popiół?

W pierwszej kolejności, pojemnik otrzymają nieruchomości będące w ewidencji CEEB, jeśli najpóźniej do końca stycznia, ktoś nie otrzyma pojemnika, a na jego nieruchomości powstaje popiół, należy zgłosić to do firmy odbierającej odpady, telefonicznie:

Gminy Zgłoszenia braku pojemnika
Krzemieniewo, m. Leszno, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz, Bojanowo, Poniec

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. 

– tel.:  655299096

Wijewo Firma Usługowo - Handlowa Dominik Zając  - tel.: 65 549 64 50
Krzywiń, Śmigiel, Gostyń, Krobia, Pępowo, Pogorzela

ZGO NOVA Sp. z o.o.  

– tel.: 510 644 553

email: pojemniki@zgo-nova.pl

 

Co jeśli nie będę osobno segregował popiołu?

Do czasu wyposażenia nieruchomości w pojemnik, ale nie dłużej niż do końca stycznia, obowiązywać będzie okres przejściowy, na wdrożenie zmian. Po tym okresie nie wolno gromadzić popiołu wraz z odpadami resztkowymi tj. zmieszanymi odpadami komunalnymi. Na bieżąco prowadzona jest kontrola segregacji odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów (w tym popiołów), podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym KZGRL w celu zmiany wysokości opłaty naliczonej na podstawie deklaracji. Na tej podstawie KZGRL w miesiącu w którym stwierdzono brak segregacji odpadów wyda decyzję administracyjną i naliczy wyższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w chwili obecnej jest to 70 zł od osoby.

 

Dlaczego wprowadzona została selektywna zbiórka popiołu?

Popiół stanowi bardzo duże zanieczyszczenie innych odpadów, z którymi jest dostarczany do procesu mechanicznego przetwarzania. Powoduje zapylenie, naraża zdrowie pracowników i przyspiesza zużycie maszyn i urządzeń w instalacjach komunalnych oraz znacząco pogarsza jakość odzyskiwanych surowców. Oznacza to konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych oraz zakaz wrzucania popiołu do pojemnika z innymi odpadami niesegregowanymi na nieruchomościach.

Jak prawidłowo segregować popiół?

Do szarego pojemnika należy wyrzucać:

WRZUCAMY:

•         wystudzony popiół,

NIE WRZUCAMY:

•         odpadów, które nie są popiołem

PAMIĘTAJ!

Przy wyrzucaniu popiołu trzeba zachować należytą uwagę. Odpad ten może powodować zaprószenie się ognia i pożar pojemnika, pojazdu odbierającego odpady jak i samej nieruchomości. Do dobrych praktyk związanych z jego gromadzeniem zaliczamy:

·       Wyrzucanie jedynie przestudzonego popiołu – wyrzucać należy jedynie zimny popiół i na bieżąco sprawdzać, czy nie uległ rozżarzeniu.

·       Nie zalewanie go wodą.

·       Pamiętaj, pojemnik jest własnością firmy, która go dostarczyła.

POPIOŁU, TAK JAK INNYCH ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE, MOŻNA SIĘ RÓWNIEŻ POZBYWAĆ ZA POŚREDNICTWEM PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Co z nieruchomościami niezamieszkałymi (firmy, urzędy, instytucje), które wytwarzają popiół?

Są one zobowiązane również do selektywnego zbierania popiołów i zawarcia stosownej umowy z firmą uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych zgodnie z Rejestrem Działalności Regulowanej dostępnym na stronie: https://kzgrl.pl/Rejestr-Dzialalnosci-Regulowanej_101.html 

SZKŁO – zmiany związane z segregacją szkła.

Od nowego roku szkło segregować będziemy łącznie. Szkło bezbarwne i kolorowe powinno być wrzucane do zielonych worków/pojemników.

Do zielonego worka/pojemnika należy wrzucać:                                                       

WRZUCAMY:

·       puste butelki ze szkła,

·       puste słoiki bez nakrętek,

·       inne szklane opakowania np. po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

·       ceramiki, doniczek, porcelany,

·       szkła stołowego, kryształów, fajansu,

·       szyb,

·       luster,

·       lamp i żarówek,

·       zniczy z zawartością wosku,

·       szkła okularowego i żaroodpornego,

·       termometrów,

·       opakowań po lekach,

·       opakowań po rozpuszczalnikach

PAMIĘTAJ!

·       nie tłucz szkła wrzucanego do worka,

·       wrzucaj bez zawartości,

·       nakrętki i kapsle wrzucaj do tworzyw sztucznych i metali (żółty pojemnik lub worek).

UWAGA: Białe worki można wykorzystywać do wyczerpania zapasów, tak aby nie stały się bezużytecznymi odpadami. Do czasu wyczerpania zapasów białych worków szkło odbierane będzie zarówno z białych jak i zielonych worków, bez konieczności  oddzielania szkła bezbarwnego  od kolorowego. Docelowo zostaną tylko worki zielone.

 

Pliki do pobrania

×