Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące bioodpadów
Opublikowany: Lipiec 3, 2020

1.       Dlaczego od 2020 roku należy segregować odpady BIO?

Obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym oprócz szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali, właściciele nieruchomości są zobowiązani odrębnie gromadzić w pojemnikach koloru brązowego odpady ulegające biodegradacji. Termin rozpoczęcia segregacji bioodpadów od stycznia 2020 roku wynika z okresu dostosowawczego określonego w ww. rozporządzeniu. Ponadto odpady segregowane można łatwiej i taniej zagospodarować w porównaniu do gromadzenia ich wspólnie z innymi odpadami (jako odpady zmieszane).

 

 

2.       Jak często odbierane są odpady BIO oraz zmieszane (resztkowe)?

 

Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów BIO z nieruchomości jednorodzinnych odbywa się naprzemiennie. W jednym tygodniu zmieszane, w kolejnym bio itd.

 

 

3.      Mam swój kompostownik. czy w takim wypadku zobowiązany jestem do zakupu brązowego pojemnika?

Jeżeli w przydomowym kompostowniku będą zagospodarowane wszystkie powstające na nieruchomości odpady biodegradowalne, wówczas nie ma obowiązku wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik.

 

 

4.       Czy mogę mieć kompostownik i oddawać odpady bio w brązowym pojemniku?

 

Kompostowanie odpadów to bardzo pożyteczna i funkcjonalna praktyka. Nie każdy jednak ma możliwość kompostowania wszystkich bioodpadów, które powstają na nieruchomości, w związku z tym można również oddawać wtedy bioodpady w pojemnikach – nie można jednak w takiej sytuacji korzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów.

 

 

5.       Czy jeśli kompostuję odpady będę ponosić niższą opłatę?

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , zwolnieni z części opłaty mogą być właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujących wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Na terenie KZGRL uchwalona przez Zgromadzenie Związku wysokość zwolnienia wynosi 3 zł od osoby / m-c. Ze zwolnienia mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

·         w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku

·         złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 czerwca 2020 r.

Do skorzystania ze zwolnienia od czerwca 2020 r. są upoważnieni właściciele,  którzy złożą nową deklarację na nowym druku w okresie  od 1 czerwca do 10 lipca 2020 r.  Złożenie deklaracji w kolejnych miesiącach będzie obowiązywało na bieżąco.

 

 

6.       Czy korzystając ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów mogę korzystać z PSZOK?

 

Korzystając ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów obowiązuje ograniczenie w postaci braku możliwości oddawania bioodpadów do PSZOK. Inne odpady przyjmowane będą w PSZOK zgodnie z ogólnymi zasadami przyjmowania odpadów w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

 

7.       Co i jak muszę zgłosić, żeby móc kompostować?

 

Kompostować może każdy mieszkaniec, natomiast do skorzystania z ulgi z tego tytułu uprawnieni są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. W przypadku chęci skorzystania z ulgi w związku z kompostowaniem, należy złożyć deklarację.

 

 

8.       Prowadzę gospodarstwo i bioodpady wyrzucam na obornik i skarmiam zwierzęta czy mogę skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania?

 

Z ulgi mogą korzystać właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Aby w tym przypadku skorzystać z ulgi należy spełnić wszystkie warunki w tym posiadanie kompostownika, co będzie przedmiotem kontroli. Obornik nie jest materiałem na kompost. Skarmianie zwierząt resztkami oczywiście nie jest zabronione, ale konieczne jest posiadanie kompostownika do innych bioodpadów, których np. zwierzęta nie zjedzą. Jeżeli nie będzie na nieruchomości kompostownika wówczas nie ma możliwości skorzystania z ulgi i nieruchomość powinna być wyposażona w brązowy pojemnik.

 

 

9.       Jakie warunki powinien spełniać kompostownik?

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa jednolitej i jednoznacznej definicji kompostownika. Zakłada się jednak że powinno być to wyznaczone /ograniczone / wygrodzone (drewniane, betonowe, z tworzywa) miejsce gdzie kompostowane będą wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości, miejsce w którym zachodzić będzie proces kompostowania. Ponadto usytuowanie kompostownika powinno być zgodne z innymi przepisami w tym np.: Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).