Najczęściej zadawane pytania
Opublikowany: Lipiec 3, 2020

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 2020r.

1.       Dlaczego od nowego roku należy segregować odpady BIO?

Obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym oprócz szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali, właściciele nieruchomości są zobowiązani odrębnie gromadzić w pojemnikach koloru brązowego odpady ulegające biodegradacji. Termin rozpoczęcia segregacji bioodpadów od stycznia 2020 roku wynika z okresu dostosowawczego określonego w ww. rozporządzeniu. Ponadto odpady segregowane można łatwiej i taniej zagospodarować w porównaniu do gromadzenia ich wspólnie z innymi odpadami (jako odpady zmieszane).

 

2.       W jakie pojemniki musi być wyposażona nieruchomość?

Wszystkie nieruchomości muszą być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych (resztkowych) oraz odpadów biodegradowalnych (brązowe z napisem BIO)[1], natomiast do zbierania pozostałych frakcji segregowanych odpadów (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło kolorowe i szkło bezbarwne) firma odbierająca odpady zapewnia worki w odpowiednich kolorach (dotyczy systemu KZGRL). Na terenie dużych nieruchomości wielolokalowych odpady segregowane zbierane są w pojemnikach typu dzwon lub półpodziemnych.

 

3.       Jak często odbierane są odpady BIO oraz zmieszane (resztkowe)?

Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów BIO z nieruchomości jednorodzinnych odbywa się naprzemiennie. W jednym tygodniu zmieszane, w kolejnym bio itd.

 

4.       W jaki sposób dowiaduję się o zmianie stawki?

Do Podatnika jest wysyłane listem poleconym, za dowodem doręczenia, zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki. Konieczność wysyłania zawiadomienia listem poleconym za dowodem doręczenia regulowana jest przepisami prawa niezależnymi od KZGRL. Zmiana stawki nastąpiła od 1 czerwca 2020r. i obecnie stawka wynosi 27 zł/mieszkańca na miesiąc.

 

5.       Co jeżeli nie odbiorę zawiadomienia?

W przypadku niepodjęcia pisma w terminie 7 dni w placówce pocztowej, pozostawia się powtórne zawiadomienie w skrzynce adresata o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Jeżeli pismo nie zostanie podjęte, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

 

6.       Czy opłata 27 zł za osobę obejmuje odbiór wszystkich odpadów?

Opłata 27 zł za osobę obejmuje odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości. W ramach poniesionej opłaty zostaną odebrane odpady bezpośrednio z nieruchomości  (5 frakcji w tym bioodpady), odebrane podczas Objazdowych Zbiórek, odpady przyjęte w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Opłata obejmuje również zagospodarowanie odebranych odpadów.

 

7.       Mam swój kompostownik. czy w takim wypadku zobowiązany jestem do zakupu brązowego pojemnika?

Jeżeli w przydomowym kompostowniku będą zagospodarowane wszystkie powstające na nieruchomości odpady biodegradowalne, wówczas nie ma obowiązku wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik.

 

8.       Czy mogę mieć kompostownik i oddawać odpady bio w brązowym pojemniku?

Kompostowanie odpadów to bardzo pożyteczna i funkcjonalna praktyka. Nie każdy jednak ma możliwość kompostowania wszystkich bioodpadów, które powstają na nieruchomości, w związku z tym można również oddawać wtedy bioodpady w pojemnikach – nie można jednak w takiej sytuacji korzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów.

 

9.       Czy jeśli kompostuję odpady będę ponosić niższą opłatę?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , zwolnieni z części opłaty mogą być właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujących wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Na terenie KZGRL uchwalona przez Zgromadzenie Związku wysokość zwolnienia wynosi 3 zł od osoby / m-c. Ze zwolnienia mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

·         w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku

·         złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 czerwca 2020 r.

Do skorzystania ze zwolnienia od czerwca 2020 r. są upoważnieni właściciele,  którzy złożą nową deklarację na nowym druku w okresie  od 1 czerwca do 10 lipca 2020 r.  Złożenie deklaracji w kolejnych miesiącach będzie obowiązywało na bieżąco.

 

10.   Czy korzystając ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów mogę korzystać z PSZOK?

Korzystając ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów obowiązuje ograniczenie w postaci braku możliwości oddawania bioodpadów do PSZOK. Inne odpady przyjmowane będą w PSZOK zgodnie z ogólnymi zasadami przyjmowania odpadów w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

11.   Kto musi składać nową deklarację na druku obowiązującym od 1 czerwca 2020?

Nową deklarację powinni złożyć właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania. Nowy druk obowiązuje od 1 czerwca 2020 r. i służy także do innych zmian związanych z deklarowaniem opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami (np. zmiana liczby osób – mieszkańców). Deklaracja złożona na starym druku nie będzie ważna.

 

12.   Co i jak muszę zgłosić, żeby móc kompostować?

Kompostować może każdy mieszkaniec, natomiast do skorzystania z ulgi z tego tytułu uprawnieni są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. W przypadku chęci skorzystania z ulgi w związku z kompostowaniem, należy złożyć deklarację.

 

13.   Prowadzę gospodarstwo i bioodpady wyrzucam na obornik i skarmiam zwierzęta czy mogę skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania?

Z ulgi mogą korzystać właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Aby w tym przypadku skorzystać z ulgi należy spełnić wszystkie warunki w tym posiadanie kompostownika, co będzie przedmiotem kontroli. Obornik nie jest materiałem na kompost. Skarmianie zwierząt resztkami oczywiście nie jest zabronione, ale konieczne jest posiadanie kompostownika do innych bioodpadów, których np. zwierzęta nie zjedzą. Jeżeli nie będzie na nieruchomości kompostownika wówczas nie ma możliwości skorzystania z ulgi i nieruchomość powinna być wyposażona w brązowy pojemnik.

 

14.   Jakie warunki powinien spełniać kompostownik?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa jednolitej i jednoznacznej definicji kompostownika. Zakłada się jednak że powinno być to wyznaczone /ograniczone / wygrodzone (drewniane, betonowe, z tworzywa) miejsce gdzie kompostowane będą wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości, miejsce w którym zachodzić będzie proces kompostowania. Ponadto usytuowanie kompostownika powinno być zgodne z innymi przepisami w tym np.: Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

 

15.   Czy prowadząc firmę trzeba składać deklarację?

NIE. Osoby prowadzące działalność muszą podpisać umowę z firmami świadczącymi usługi odbioru odpadów komunalnych (wpisanych do rejestru działalności regulowanej) na terenie Związku.

 

16.   Czy można wystawić odpady zmieszane w workach obok pojemnika?

NIE. Właściciel nieruchomości ma obowiązek dostosować wielkość i liczbę pojemników do ilości wytwarzanych odpadów.

 

17.   Czy jest wprowadzona zniżka dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny?

Na chwilę obecną nie są przewidziane zniżki w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny.

 

18.   Czy deklaracje na odbiór odpadów  w związku ze zmianą stawki od 1 czerwca 2020 rok trzeba składać od nowa ?

W związku ze zmianą stawki opłaty na 27 zł/mieszkańca, nie ma potrzeby zmiany deklaracji. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienie o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ono stanowi podstawę zmiany stawki.

 

19.   Czy mogę przesłać deklarację pocztą e-mail?

NIE. Deklaracje w oryginale należy dostarczyć do siedziby KZGRL tj. Leszno ul. 17-Stycznia 90 osobiście lub na przykład za pośrednictwem poczty. W postaci elektronicznej można  złożyć deklarację za pośrednictwem platformy ePUAP (szczeguły TUTAJ). Inne formy informowania (telefoniczne, maile, pisma, itp.) o kompostowaniu, zmianie liczby mieszkańców, sprzedaży nieruchomości nie stanowią podstawy do zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wypełniając deklarację prosimy korzystać z nowego wzoru obowiązującego od 1 czerwca 2020r. Na naszej stronie dostępne są również przykłady jak należy wypełnić deklarację: http://kzgrl.pl/deklaracje-i-platnosci/druk-deklaracji

 

20.   Co mam wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane skoro segreguję? Już teraz oddaje prawie pusty pojemnik na odpady zmieszane.

Dążymy do gospodarki o obiegu zamkniętym, zatem mała ilość odpadów w pojemniku na zmieszane odpady komunalne jest jak najbardziej właściwa. Oznacza to, że większość odpadów udało się posegregować. Do pojemnika na zmieszane (resztkowe) odpady komunalne wrzucać powinno się np.: artykuły higieniczne, brudne ręczniki papierowe, tłusty i zabrudzony papier, zanieczyszczone opakowania po żywności, jednorazowe maszynki do golenia, szkło stołowe, kryształy, fajans, porcelanę, przedmioty wykonane z gumy i lateksu, zepsute zabawki, obuwie, ścierki, mięso, ości, kości, popiół, styropian opakowaniowy, znicze z zawartością wosku.[1] Wyjątek stanowią nieruchomości jednorodzinne wyposażone w przydomowe kompostowniki, w których kompostowane są wszystkie powstające na nieruchomości bioodpady – szczegóły w odpowiedzi na pytanie nr 7.