Wpis i wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
Opublikowany: Grudzień 29, 2014

 

Wpis rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

 1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).

 2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

 3. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.

 4. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 5. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 /Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno/.

 6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Miejsce złożenia i odbioru:

-  osobiście w sekretariacie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno;
-  za pośrednictwem poczty, na adres Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno;

Miejsce odbioru zaświadczenia:

 1. W sekretariacie KZGRL
  - osobiście – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;
  - przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu;

 1. Za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Termin odpowiedzi:

 1. Wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

 2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783).

 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016  poz. 250).

 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015  poz. 584 ze zm.).

 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz 1923).

Wymagane załączniki:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dodatkowa informacja:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Związek informuje o konieczności sporządzania sprawozdań półrocznych, które podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane przekazywać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (w przypadku KZGRL Zarządowi Związku Międzygminnego) zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 poz. 250).

2. Zgodnie z art. 9n ust. 6 ww.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli odpady komunalne nie były odbierane, przedsiębiorca wpisany do Rejestru Dzielności Regulowanej jest zobowiązany do złożenia sprawozdania zerowego.

3. Termin składania sprawozdań upływa z końcem miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, czyli sprawozdanie należy złożyć:

•     za I półrocze – do 31 lipca;

•     za II półrocze – do 31 stycznia.

4. Niezłożenie ww. sprawozdania w ustawowym terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 9x ust.1 pkt 5  ww. ustawy.

5. Sprawozdanie półroczne przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dla każdej gminy, z której zostały odebrane odpady od właścicieli nieruchomości.

W przypadku sprawozdań zerowych przedsiębiorca może złożyć jedno sprawozdanie dla tych gmin, z których odbiór odpadów nie został dokonany, z adnotacją których gmin to sprawozdanie dotyczy.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.

3. Wniosek o wykreśnienie z rejestru działalności regulowanej.