Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych
Opublikowany: Maj 5, 2016

Zgodnie z Uchwałą nr II/1/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013 r. nieruchomości niezamieszkałe (tj. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność usługowa, handlowa, rzemieślnicza oraz nieruchomości typu szkoły, urzędy, instytucje, ogrody działkowe) zostały objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. W zawiązku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminach należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego dla nieruchomości niezamieszkałych ustalono następujące zasady:

WIELKOŚĆ POJEMNIKÓW

Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki przystosowane do mechanicznego załadunku odpadów komunalnych zmieszanych, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów o pojemności wynoszącej dla zmieszanych odpadów komunalnych minimum:

 • 7 litrów (0,007 m3) na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych, przedszkolach, żłobkach;
 • 10 litrów (0,010 m3) na 1 łóżko oraz na każdego pracownika w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach,  pensjonatach, internatach, domach akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej oraz na każdego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonaniem wolnych zawodów;
 • 10 litrów (0,010 m3) na 1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych
  (do ustalenia liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych dolicza się miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu)
 • 120 litrów (0,120 m3) w lokalach gastronomicznych nie posiadających miejsc konsumpcyjnych,
 • 10 litrów (0,010 m3) na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie,
 • 10 litrów (0,010 m3) na 1 pracownika w punktach handlowych i usługowych innych niż wskazane w wyżej wymienionym punkcie,
 • 10 litrów (0,010 m3) na 1 punkt targowy w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach,
 • 10 litrów (0,010 m3) na 1 działkę w ogrodach działkowych w okresie od 1 kwietnia
  do 31 października  każdego roku,
 • 60 litrów (0,060 m3) na 1 domek letniskowy w okresie od 1kwietnia do 31sierpnia każdego roku,
 • 5 litrów (0,005 m3) na 1 miejsce postojowe w zespołach garaży.

W przypadku nieruchomości mieszanych (czyli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą) właściciel nieruchomości zobowiązany jest trwale oznaczyć pojemniki umieszczając w widocznym miejscu następujący napis:

 •  „Z” - dla nieruchomości zamieszkałej
 • NZ” – dla nieruchomości niezamieszkałej


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawki za jednorazowy odbiór odpadów w zależności od wielkości pojemnika wynoszą:

WIELKOŚĆ POJEMNIKA W PRZYPADKU ZBIERANIA ODPADÓW W SPOSÓB SELEKTYWNY W BRAKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
60 l 14,00 zł 25,00 zł
80 l 18,00 zł 31,00 zł
110 l 20,00 zł 35,00 zł
120 l 22,00 zł 38,00 zł
140 l 24,00 zł 44,00 zł,
180 l 29,00 zł 50,00 zł
240 l 33,00 zł 57,00 zł
360 l 46,00 zł 79,00 zł
500 l 63,00 zł 109,00 zł
1100 l 105,00 zł 180,00 zł
4000 l (kontener) 409,00 zł 704,00 zł
5 m3 (kontener) 460,00 zł 792,00 zł
7 m3 (kontener) 562,00 zł 968,00 zł
8 m3 (kontener) 613,00 zł 1056,00 zł
9 m3 (kontener) 665,00 zł 1144,00 zł
10 m3 (kontener) 703,00 zł 1210,00 zł
15 m3 (kontener) 1482,00 zł 2553,00 zł
30 m3 (kontener) 2518,00 zł 4335,00 zł,
5 m3 (prasokontener) 613,00 zł 1056,00 zł
7 m3 (prasokontener) 920,00 zł 1584,00 zł
8 m3 (prasokontener) 1074,00 zł 1848,00 zł
10 m3 (prasokontener) 1802,00zł 3103,00 zł
12 m3 (prasokontener) 2109,00 zł 3631,00 zł
16 m3 (prasokontener) 2722,00 zł 4687,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z góry  do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy KZGRL

Uwaga!

Przy obliczaniu miesięcznej opłaty należy pamiętać, że częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej na terenie KZGRL wynosi 1 raz w miesiącu. W przypadku, gdy odpady odbierane są częściej (na wniosek właściciela nieruchomości), stawkę za pojemnik należy przemnożyć razy ilość wywozów w miesiącu).

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są:

 • odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemniku o objętości zgłoszonej w założonej deklaracji
 • odpady selektywnie zbierane: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe wytworzone w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi. Odpady te mogą być również przekazywane do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

  Zbieranie odpadów w sposób selektywny odbywa się w:
 • workach (o poj. od 60 do 240 litrów, wykonanych z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka) lub
 • pojemnikach (kontenerach) przystosowanych do opróżniania mechanicznego
  za pomocą urządzenia typu HDS. W przypadku zbierania w pojemnikach (kontenerach) należy o tym poinformować Komunalny Związek Gmina Regionu Leszczyńskiego.

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i workach przeznaczonych do odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym rolniczej, nie mających charakteru odpadów komunalnych, w tym odpadów medycznych i odpadów opakowaniowych.

Zbiórki objazdowe odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEE organizowane przez KZGRL nie dotyczą nieruchomości niezamieszkałych. Przypominamy, że odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej  nie są odpadami komunalnymi.

Zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego znajdują się na stronie KZGRL w zakładce JAK POSTĘPOWAĆ, JAK SEGREGOWAĆ.