Artykuł 6 q ustawy
Opublikowany: Luty 6, 2015

Artykuł 6 q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.) stanowi, iż w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zmiany danych będących podstawą wysokości należnej opłaty, nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że w przypadku, gdy z jakiegoś powodu złożona zostanie korekta deklaracji za poprzednie miesiące np. umniejszająca ilość osób (z powodu śmierci, zmiany miejsca zamieszkiwania itp.), a usługa odbioru odpadów była wykonywana, tzn. nieruchomość nadal była zamieszkana, ale przez mniejszą liczbę osób, lub działalność gospodarcza była prowadzona w mniejszym zakresie co powodowało zmniejszenie masy wytworzonych odpadów, wówczas na koncie zobowiązanego nie stwierdza się nadpłaty. Opłata w niższym wymiarze będzie ponoszona dopiero od miesiąca, w którym zmiana została zgłoszona poprzez złożenie deklaracji. Ponadto wyjaśniamy, że o tym, iż usługa nie była wykonywana może być mowa wyłącznie w sytuacji, gdy na nieruchomości nikt nie przebywał, nie prowadzono działalności i nie były wystawiane pojemniki z odpadami komunalnymi.