Interpretacje

Opublikowany: Luty 6, 2015
Artykuł 6 q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.) stanowi, iż w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odp...