Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikowany: Listopad 7, 2016

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ma obowiązek zawiadomić właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.   

W związku z powyższym w najbliższych tygodniach drogą pocztową bądź poprzez osoby zatrudnione przez Związek zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości położonych na terenie 18 gmin członkowskich zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty.

Osoby dostarczające informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadają identyfikatory opatrzone pieczęcią KZGRL i osoby wystawiającej.

Informujemy również, że termin i sposób płatności nie ulega zmianie, tj. do 15-go dnia każdego miesiąca na numer indywidulanego konta bankowego, który jest przypominany w ww. zawiadomieniu.

Zmieniona wysokość opłaty nie obliguje do złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokości opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców, wielkości pojemnika).