WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opublikowany: Czerwiec 3, 2020

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV/3/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO"

z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Od 1 czerwca 2020 roku dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosi 27 zł od mieszkańca miesięcznie.

Od 1 stycznia 2020 roku odpady zbierane powinny być w sposób selektywny.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego jest Jednostką Samorządu Terytorialnego działającą jak Gmina w oparciu m in. o

- Ustawę o samorządzie gminnym,

- Ustawę o finansach publicznych,

- Ustawę prawo zamówień publicznych.

94% kosztów KZGRL (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK) ponoszone jest na rzecz przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego. Usługi realizuje przedsiębiorca, który zaoferował najniższą cenę i najdłuższy termin płatności.

Pozostałe 6% kosztów ponoszone jest na obsługę administracyjną 19 gmin należących do Związku (m in. wynagrodzenia, wynajem pomieszczeń, wyposażenie, usługi pocztowe, materiały biurowe, oprogramowania), oraz na edukację ekologiczną (materiały informacyjno – edukacyjne, kampanie informacyjno – edukacyjne, konkursy ekologiczne, warsztaty edukacyjne, akcje edukacyjne dla mieszkańców).

 

Dlaczego przedsiębiorcy oferują tak wysokie ceny w przetargach?

1. Zmieniły się stawki opłat środowiskowych skutkujące wzrostem kosztów składowania odpadów z 75 zł za tonę w 2017 roku do 270 zł za tonę w 2020 roku.

2. Wzrosły koszty prowadzenia PSZOK i instalacji komunalnych spowodowane koniecznością dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami:

- monitoring wizyjny,

- zmiany przepisów przeciwpożarowych,

- zmiany dot. uregulowania tytułów prawnych do nieruchomości,

- zmiany dot. zabezpieczenia finansowego roszczeń.

3. Skrócono możliwość magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku.

4. Zakazano składowania frakcji energetycznej, co przekłada się na zmianę zachowań rynkowych: dawniej instalacje mające możliwość zagospodarowywania tej frakcji (np. cementownie) płaciły za dostarczane im odpady (paliwo), obecnie instalacjom tym należy płacić wysokie kwoty za ich odbiór.

5. Zmieniono ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co spowodowało wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi m in. poprzez obowiązek odbierania odpadów bezpośrednio z nieruchomości oraz wprowadzając zwiększenie ilości frakcji odpadów zbieranych selektywnie – bioodpady.

6. Rosną masy wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, a ilość instalacji do ich przetwarzania jest niewystarczająca.

7. Wzrosły koszty pracy.

8. Wzrosły ceny energii.