Właściciele domków letniskowych- nowa, ryczałtowa stawka opłaty za odpady
Opublikowany: Styczeń 26, 2016

Informujemy, że na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zostało zobowiązane do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (art. 6j ust. 3b w/w ustawy).

Wykonując powyższy obowiązek uchwałą nr XIII/1/2015 z dnia 8 października 2015r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 6190) Zgromadzenie KZGRL ustaliło stawki rocznej opłaty od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości:

  • 98,00 zł – jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 160,00 zł – jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

W związku z powyższym konieczne jest złożenie przez właścicieli domków letniskowych nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie biura Związku lub przesłanie na adres: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17-go Stycznia 90, 64-100 Leszno.

Opłata wnoszona jest raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

Zasady gromadzenia odpadów w okresie letnim (kwiecień- sierpień) pozostają bez zmian. Związek,  na terenach domków letniskowych ustawi pojemniki zbiorcze na odpady komunalne segregowane
i zmieszane (miejsca odbioru odpadów z miejscowości letniskowych znajdują się tutaj). W pozostałym okresie, w przypadku przebywania w domku letniskowym, właściciel powinien zaopatrzyć się  w  pojemnik na odpady i poinformować Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego o konieczności odbioru odpadów.