Podrzucanie odpadów to wykroczenie - tego typu sytuacjom mówimy stanowcze NIE
Opublikowany: Marzec 25, 2021

Zaśmiecanie terenu poprzez podrzucenie odpadów w świetle przepisów to wykroczenie!

Tego typu wykroczenie w ostatnim czasie popełnione zostało w miejscowości Brenno - Ostrów.

Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)  oraz przyjętego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego KZGRL w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wykroczenie to wiązało się z:

  • podrzuceniem odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym – odpady zostały pozostawione poza pojemnikami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów i spowodowały zanieczyszczenie terenu,
  • brakiem segregacji odpadów,
  • podrzuceniem odpadów pochodzących prawdopodobnie z wykonywanej działalności gospodarczej (remontowo-budowlanej) w miejsce w którym znajdują się oznaczone przez Związek pojemniki przeznaczone wyłącznie dla właścicieli domków letniskowych.

 

Widok stosu nieposegregowanych (prawdopodobnie pochodzących z remontu) odpadów obok kontenerów na odpady komunalne zastała firma odbierająca odpady. Znajdowały się tam również odpady niebezpieczne (elektroodpady). Kontenery umiejscowione są w tym miejscu z przeznaczeniem dla właścicieli nieruchomości letniskowych, którzy wnoszą opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie KZGRL na zasadach określonych w uchwale XXXII/3/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy i instytucje są wyłączone z systemu KZGRL, zatem jeżeli odpady te pochodzą z działalności gospodarczej powinny być odebrane przez firmę zewnętrzną, a właściciel tych odpadów powinien ponieść koszty ich odbioru i zagospodarowania. Brana jest pod uwagę druga możliwość, że ktoś wykonywał remont we własnym zakresie, wtedy również niewłaściwie postąpił z odpadami, gdyż tego typu odpady powinien oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który od tego miejsca znajduje się zaledwie 5 km.

Tego typu zachowania przyczyniają się do braku stabilności stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami na terenie KZGRL. Postępowanie z odpadami w taki sposób jest kategorycznie nie do przyjęcia przez Związek.

Powstała w wyniku wykroczenia szkoda polega na konieczności poniesienia przez KZGRL kosztów związanych z uprzątnięciem terenu oraz zagospodarowaniem podrzuconych odpadów, a tym samym koszty te ponoszą wszyscy mieszkańcy KZGRL. Sprawę zgłosiliśmy na policję, jeżeli był ktoś świadkiem opisywanego zdarzenia, bardzo prosimy o kontakt.