Pamiętaj o odpowiednim oznaczeniu pojemnika
Opublikowany: Lipiec 22, 2015

Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie właściciele nieruchomości mieszanych czyli takich, na których zarówno zamieszkują mieszkańcy jak i jest prowadzona działalność gospodarcza, mają obowiązek  oznaczyć pojemniki dla mieszkańców literą „Z” (zamieszkałe), natomiast dla pracowników literami „NZ” (niezamieszkałe);

Ponadto jeśli jest to:

  • nieruchomości zamieszkała wielolokalowa (w sytuacji gdy każdy lokal posiada osobny pojemnik na odpady komunalne zmieszane) pojemnik należy  dodatkowo oznaczyć numerem lokalu lub w inny sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości, dla której pojemnikjest przeznaczony;
  • nieruchomość, na której swoje siedziby ma kilka podmiotów gospodarczych pojemnik należy dodatkowo oznaczyć  nazwą firmy lub w inny sposób umożliwiający identyfikację podmiotu, dla którego jest on przeznaczony.

Pojemnik należy trwale oznaczyć umieszczając odpowiedni napis w widocznym miejscu.

Dzięki takim działaniom możliwe będzie uniknięcie sytuacji spornych na tle częstotliwości odbioru odpadów, a w razie ich wystąpienia łatwe ich wyjaśnienie.

Brak oznaczenia skutkować może karą grzywny oraz powodować zakłócenia w regularnym odbiorze odpadów.