Opakowania typu Tetrapack – do żółtego
Opublikowany: Maj 6, 2019

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi typu Tetrapack, informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,  umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Z uwagi na powyższe na terenie działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zgodnie z umową zawartą przez KZGRL, która obowiązuje do końca 2019 roku, nie jest błędem wyrzucanie opakowań wielomateriałowych tzw. Tetrapack do niebieskiego worka/kontenera, gdyż taka właśnie zasada obowiązywała mieszkańców KZGRL na mocy zawartej umowy między KZGRL, a firmami odbierającymi odpady oraz ZZO. Mając na uwadze powyższe wszystkie materiały edukacyjne, które zamieszczone są na naszych stronach internetowych i stworzone zostały na potrzeby edukacji ekologicznej zgodnie z obowiązującymi zasadami są nadal aktualne, a materiały edukacyjne które powstały i powstawać będą po ogłoszeniu powyższego Rozporządzenia modyfikowane są o zmianę zasad postępowania z odpadami typu Tetrapack zachęcając mieszkańców aby wyrzucać je do żółtego worka/kontenera. Jednocześnie w ramach prowadzonych działań edukacyjnych informujemy mieszkańców o nadchodzących zmianach i okresie przejściowym trwającym do końca obowiązywania umowy. Dopuszcza się zatem możliwość wyrzucania odpadów wielomateriałowych typu Tetrapack za równo do niebieskiego worka/kontenera jak i żółtego worka/kontenera.

Zachęcamy jednak do wrzucania opakowań tetrapack do żółtego worka/kontenera.

Szerszą kampanię edukacyjną w tym zakresie prowadzić będziemy pod koniec roku wraz z przygotowaniem mieszkańców KZGRL do zmian związanych z segregacją kolejnej frakcji odpadów - odpadów BIO.